Як обладнати робоче місце вихователя у ДНЗ

Робоче місце вихователя — це група. Її облаштування насамперед має бути спрямоване на всебічний розвиток дітей, реалізацію завдань предметно-ігрової діяльності. Та для забезпечення ефективної педагогічної діяльності ми повинні організувати саме мікропедкабінет вихователя, його особистий простір.

/Files/images/metodforum/konsultats_dlya_pedagogv/impakt1.png

Організаційні моменти

Устаткування робочого місця має бути ретельно продумано та зорієнтовано на обох вихователів, які працюють у групі. Насамперед у мікропедкабінеті накопичується і систематизу­ється увесь дидактичний, наочний матеріал. А це означає, що потрібно подбати про такий добір і розміщення предметів, посібників, засобів, зна­рядь, щоб забезпечити максимальну зручність у користуванні ними, високу продуктивність пе­дагогічної праці.

Для мікропедкабінету доцільно мати шафу. Бажано, щоб вона зачинялася та була розміщена так, щоб якомога менше займати корисної пло­щі, передбаченої для предметно-ігрової діяль­ності малят. У крайньому випадку — поставити шафу в спальні.

Необхідні документи

На робочому місці вихователь повинен мати обов'язкові документи, визначені «Примірною інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.10.2012 р. № 1/9-786 «Про зміну порядку ведення діловод­ства у дошкільних навчальних закладах»), зокре­ма книжку відомостей про дітей та їхніх батьків, журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми, листок здоров'я дітей, календарний план роботи, картотеку дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з діть­ми тощо).

Проте, як свідчить практика, для ефективної педагогічної діяльності вихователя цієї кілько­сті матеріалів недостатньо. Отже, знайдіть міс­це також для програм, довідкової, методичної, енциклопедичної, художньої дитячої літератури, навчально-методичних посібників, методичних розробок, конспектів чи сценаріїв занять, мето­дичних рекомендацій, дидактичних ігор, техніч­них засобів навчання тощо.

Мікропедкабінет вихователя повинен мати такі інструкції з охорони праці та техніки безпеки:

— посадову інструкцію;

— інструкцію з пожежної безпеки;

— інструкцію з техніки безпеки.

Також не забудьте про копії нормативно-пра­вових документів чи витягів із документів, що регламентують організацію освітнього процесу з дошкільниками, планування роботи з дітьми, забезпечення нормативної моделі якості життє­діяльності дитини в дошкільному навчальному закладі, розвиток дошкільної освіти. Обов'яз­ковою умовою є наявність базового компонен­ту дошкільної освіти — Державного стандарту дошкільної освіти України, чинної Програми та методичних рекомендацій до неї.

Якщо в дошкільному закладі, крім державної програми, використовуються додаткові комп­лексні, парціальні, регіональні програми, то вар­то організувати місце і для них.

Нині сучасне технічне оснащення більшості дошкільних навчальних закладів надає можли­вість вихователям-методистам забезпечувати педагогічних працівників витягами з річного плану роботи дошкільного навчального закладу. Тому мікропедкабінет повинен містити витяг із річного плану, де вказано:

— науково-методичну проблему, за якою працює дошкільний заклад;

— пріоритетні напрями роботи на навчальний рік;

— тематику засідань педагогічної ради, семі­нарів, семінарів-практикумів, консультацій;

— масові, зокрема й сімейні свята і розваги спортивного та музично-естетичного циклу;

— різноманітні конкурси, огляди, виставки із зазначенням терміну та відповідальних за їх про­ведення.

«Вихователь повинен себе так по­водити, щоб кожен рух його вихо­вував, і завжди повинен знати, чого він хоче у даний момент і чого він не хоче. Якщо вихователь не знає цьо­го, кого він може виховувати?» Антон Макаренко, педагог і письменник

Систематизація за напрямами розвитку

Кожен вихователь прагне мати під рукою ме­тодичну, довідкову, енциклопедичну літературу, навчально-наочні посібники, настільні дидак­тичні ігри та конспекти занять. Враховуючи те, що більшість педагогів організовує діяльність із дітьми за технологією блочно-тематичного пла­нування, усі матеріали варто систематизувати за тематикою блоків і підтемами тижнів. Наприклад, «Дитячий садок», «Світ навколо тебе», «Велике і маленьке», «Дім під блакитним дахом», «Сто­рінками пізньої осені», «Ігри, іграшки, забави», «Зимовий вернісаж», «Ой, весела в нас зима», «Добре — погано», «Таємниці світу техніки», «Мо­заїка професій», «Моя сім'я», «Подорож у світ мис­тецтва», «Малятам про тварин», «Весняний ка­лейдоскоп», «Книжковий дивограй» тощо. Проте нерідко навчально-методичні посібники та ди­дактичні ігри мають поліфункціональний харак­тер. Для зручності користування про це слід зазначити у картотеці.

Мікропедкабінет вихователя може містити теки з державною символі­кою та із символікою дошкільного навчального закладу (гімном, гер­бом, прапором, емблемою, лого­типом) і групи (емблемою, девізом, правилами групи).

Оскільки сучасні часописи друкують значну кількість цікавих методичних доробок, сценаріїв, методичних порад і рекомендацій із різних про­блем розвитку й освіти дошкільників, педагоги звичайно намагаються зібрати такий матеріал у своїх мікропедкабінетах. Пропонуємо система­тизувати таку бібліотеку за основними лініями розвитку дитини.

Тематичні папки

• «Фізичний розвиток».

• «Фізичний розвиток. Безпека життєдіяль­ності».

• «Фізичний розвиток. Предметно-практична діяльність».

• «Пізнавальний розвиток».

• «Мовленнєвий розвиток».

• «Соціально-моральний розвиток».

• «Емоційно-ціннісний розвиток».

• «Художньо-естетичний розвиток. Образо­творча діяльність».

• «Художньо-естетичний розвиток. Музична діяльність».

• «Художньо-естетичний розвиток. Художня література».

• «Художньо-естетичний розвиток. Театралі­зована діяльність».

• «Креативний розвиток».

• «Взаємодія з батьками».

• «Ігрова діяльність дошкільників».

• «Особливості розвитку дівчаток І хлопчи­ків».

Проте тематика може відрізнятися. Як варі­ант, можна упорядкувати матеріал за сферами життєдіяльності:

• «Природа. Космос. Земля».

• «Культура. Предметний світ. Світ гри. Світ мистецтва».

• «Люди. Родина. Інші люди. Людство».

• «Я сам. Тілесне життя. Душевне життя. Соці­альне життя».

Можна також узяти за приклад освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція):

• «Особистість дитини» («Фізичний розви­ток», «Безпека життєдіяльності», «Здоров'я та хвороби»).

• «Дитина в соціумі» («Сім'я, родина», «Люди (дорослі, діти)»).

• «Дитина в природному середовищі».

• «Дитина у світі культури».

• «Гра дитини».

• «Дитина в сенсорно-пізнавальному прос­торі».

• «Мовлення дитини».

Технічне оснащення

Нині педагогічна діяльність у дошкільному за­кладі неможлива без сучасних технічних засобів. Виходячи з умов, у своєму арсеналі вихователі можуть мати сучасні портативні радіоприймачі з виходом на флешку, магнітофони, музичні цен­три, DVD, телевізори, ноутбуки, цифрові фото­апарати, відеокамери, мультимедійні проекто­ри, фліпчарти тощо. Наявність технічних засобів у мікропедкабінеті передбачає і наявність аудіо-, відеозаписів художніх і музичних творів для слу­хання та музичного супроводу фізкультхвилинок, вправ-релаксацій, вправ-емпатій, психологічних етюдів; мультфільмів; електронних презентацій для дітей і батьків за темами блоків.

Для зручності користування обома виховате­лями доцільно мати перелік майна, документа­цію із зазначенням місця зберігання.

Кiлькiсть переглядiв: 1946

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.