Кольорові числа – ключ до засвоєння дошкільниками математичних понять

Ключовою проблемою XXI століття є самовизначення особистості в динамічному, технологічному, інформаційному суспільстві, з високим ступенем соціальних, економічних та екологічних ризиків. Щоб цей процес мав позитивний результат, потрібно мати знання, наповнені сучасним змістом. Розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяльності, засобів побудови ними своєї пізнавальної активності - важлива засада формування у них життєвої компетентності, вміння орієнтуватися у змінному навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям.

З огляду на це, у змісті дошкільної освіти, визначеному в Базовому компоненті, освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів дошкільного світу. Проблема формування пізнавальної активності дошкільника на порозі шкільного навчання була і залишається актуальною в сучасних умовах. На вирішення цього завдання необхідно націлити зміст і методи підготовки мислення дошкільнят до формування шкільної зрілості.

За своїм змістом ця підготовка не повинна обмежуватись формуванням уявлень про числа та геометричні фігури; навчанням лічби, додавання та віднімання, найпростішим вимірюванням. Дітей необхідно вчити не тільки рахувати і вимірювати, а й міркувати. Не менш важливий аспект цієї діяльності: формування логічних умінь як необхідного засобу освоєння дошкільником навколишньої дійсності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі знань, у тому числі й у математиці. Вони використовуються для узагальнення та систематизації знань, дають дитині можливість виводити нові знання уже з засвоєного. Навчити дитину логічно мислити стає одним із важливих педагогічних завдань.

Педагогам слід організувати таку діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв'язання нового конкретного завдання. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає. Навчання повинно бути радісним! Для цього використовуємо «стихію дитини» - гру (Ф.Фребель).

У дошкільній дидактиці є величезна кількість різноманітних дидактичних матеріалів. Однак можливість формувати в комплексі всі важливі для розумового, зокрема математичного, розвитку вміння, і при цьому протягом усього дошкільного віку, дають не всі із них. Найбільш ефективним посібником для підготовки дітей до засвоєння елементарних математичних уявлень, є кольорові лічильні палички, розроблені бельгійським математиком Дж. Кюїзенером. Вони розвивають творчі здібності, уяву, фантазію, логічне мислення, увагу, пам'ять; здатність до моделювання та конструювання; виховують самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети. Формування елементарних математичних уявлень є засобом розумового розвитку дитини, її пізнавальних здібностей. Тому в педагогічній практиці сучасного дитячого садка палички Кюїзенера є універсальним високоефективним дидактичним посібником. «Кольорові числа» широко застосовуються в дитячих садках Польщі, Франції, Бельгії, США та інших країн.

Незважаючи на те, що зазначена технологія існує вже друге століття, на сьогоднішній день, вона є інноваційною тому, що поліпшує хід та результативність освітньо-виховного процесу, є прийнятною для роботи з дітьми протягом всього дошкільного дитинства, зорієнтована на індивідуальний підхід до дитини, та забезпечує реалізацію завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Нашим вітчизняним педагогам вона теж знайома, але в практичній роботі з дітьми використовуються ще недостатньо. Причини цього - в недооцінці розвиваючих можливостей цих дидактичних матеріалів, а також у відсутності відповідної методичної літератури.

У сучасних дослідженнях підкреслюється особлива значимість логіко-математичних уявлень, адже саме в них узагальнено структуруються властивості, зв’язки і відносини предметів і явищ. На їх основі, в подальшому, у дитини виникають наукові поняття. Життя підтверджує необхідність посилення уваги до змістовних і технологічних аспектів логіко-математичного розвитку дошкільників, які забезпечують включення в освітній процес цікавого яскравого матеріалу математичного змісту. Саме кольорові палички Кюізенера дають можливість підвищити рівень пізнавальної дитячої активності, спонукають до розвитку логічного і творчого мислення та кмітливості.

У дидактиці важливе місце відводиться засобам навчання і їх впливу на результат цього процесу. Навчання дітей математиці ґрунтується на конкретних образах і уявленнях чинності наочно-образного і наочно-дієвого характеру мислення. Тому велику роль відіграють наочні дидактичні засоби.

Особливе значення для розвитку інтересу до математики та формування математичних здібностей має цікавий математичний матеріал. Він дозволяє вирішувати серйозні навчальні завдання в захоплюючій формі, попередити інтелектуальну пасивність, сформувати наполегливість і цілеспрямованість.

Кольорові лічильні палички Дж. Кюїзенера як дидактичний засіб в повній мірі відповідають специфіці й особливостям елементарних математичних уявлень, які формуються у дошкільнят, а також їх віковим можливостям, рівню розвитку дитячого мислення.

З математичної точки зору, палички Кюїзенера - це множина, на якій легко виявляються відносини еквівалентності і порядку.

«Кольорові числа» надають чудову можливість конструювати модель досліджуваного математичного поняття і вирішувати такі освітні завдання:

· познайомити з поняттям кольору (розрізняти колір, класифікувати за кольором);

· познайомити з поняттям величини, довжини, висоти, ширини (вправляти в порівнянні предметів по висоті, довжині, ширині);

· познайомити з послідовністю чисел натурального ряду, засвоїти прямий і зворотний рахунок;

· познайомити зі складом числа (з одиниць і двох менших чисел);

· допомогти опанувати арифметичними діями: додаванням, відніманням, (множенням і діленням), навчити ділити ціле на частини і вимірювати об'єкти;

· розвивати творчі здібності, уяву, фантазію, здібності до моделювання та конструювання;

· познайомити з властивостями геометричних фігур;

· розвивати просторові уявлення (ліворуч, праворуч, вище, нижче і т.д.);

· розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять;

· виховувати самостійність, ініціативу, наполегливість у досягненні мети.

Роботу з паличками Кюїзенера слід розділити на два етапи.

На першому етапі палички використовуються як суто ігровий матеріал. Діти граються з ними, як із звичайними кубиками і паличками, створюють різні конфігурації. Їх приваблюють конкретні образи, а також якісні характеристики матеріалу - колір, розмір, форма.

На другому етапі палички виступають уже як засіб навчання арифметиці. Просторово - кількісні характеристики не настільки очевидні для дітей, як колір, форма, розмір. Відкрити їх можна у спільній діяльності дорослого і дитини. При цьому дорослий не обмежується зовнішнім показом і прочитуванням готових конфігурацій, а дає можливість вибирати дію самій дитині.

Тоді гра стає радісним відкриттям нового. Дитина швидко вчиться переводити (декодувати) гру фарб у числові відносини, осягає закони загадкового світу чисел.

Використання чисел в кольорі дозволяє розвивати у дошкільнят уявлення про число на основі рахунку і вимірювання. Виділення кольору і довжини паличок (смужок) допомагає дошкільнятам освоїти ключові для їхнього віку засоби - сенсорні еталони (еталони кольору, розміру) і такі способи пізнання, як порівняння, зіставлення предметів (за кольором довжиною, шириною, висотою).

Від елементарної гри з кольоровими смужками діти поступово просуваються до поняття просторово - кількісних характеристик, які засвоюються в спільній діяльності дитини і дорослого, де важливо не обмежуватися показом готових споруд, а дати можливість дитині вибирати дії самій. Відбір кольору паличок не довільний, а пов'язаний з певним співвідношенням їх за величиною.

Доцільно організовувати інтелектуальну діяльність дітей з використанням паличок Кюїзенера таким чином:

- поза заняттями - математичний центр в предметно-розвивальному середовищі групи;

- у спільній і самостійній ігровій діяльності (конструювання з паличок, моделювання кольоровими смужками);

- на заняттях (комплексних, інтегрованих) забезпечується наочність, системність і доступність, зміна видів діяльності.

Займатися з паличками діти можуть індивідуально або невеликими підгрупами в ігровій діяльності, крім того можлива і фронтальна робота з усією групою дітей. Однак фронтальна робота не повинна бути провідною, оскільки накопичення дитячого досвіду відбувається в повсякденній діяльності, у грі. Важливо здійснювати підбір ігор, враховуючи індивідуальні здібності, вікові можливості кожної дитини, а також рівні їх розвитку.

Важливо дітей з нижчим рівнем розвитку з новим матеріалом знайомити раніше, ніж дітей з високим рівнем розвитку, що підвищує їх активність на загальному занятті і сприяє як засвоєнню матеріалу, так і зростанню почуття впевненості в собі.

При використанні в роботі «кольорові числа» дозволяють вихователю займати різноманітні позиції по відношенню до дитини (разом, поруч). Пріоритетною є особистісно-орієнтована модель спілкування, яка передбачає наявність між дорослими і дітьми відносин співробітництва і партнерства.

Заняття з паличками рекомендується проводити систематично, індивідуальні вправи чергувати з колективними.

Необхідно використовувати методи і прийоми, які дозволять забезпечити мотивацію занять:

• Для того щоб підтримати інтерес до навчання, необхідно використовувати ігрові методи і прийоми, так як змістом дошкільного навчання має бути тільки те, що можна вирішити засобами гри.

• Сюжетна подача математичного змісту (використання сюжетів, казкових персонажів).

• Сенсорна привабливість матеріалу, з яким діти мають справу (демонстраційний, роздатковий матеріал, схеми, ігри) .

• Пропоновані ігри-заняття передбачають спільний пошук рішення, колективне міркування, інтелектуальне співробітництво, а не змагання і пошук помилок один у одного.

• Нетравмувальна оцінка. У молодшому віці - тільки позитивна, що підкріплює прагнення дитини щось зробити або дізнатися. У середньому і старшому - порівняння результатів діяльності дитини з її власними попередніми досягненнями, а не з роботою інших дітей. Оцінювання здійснюється в індивідуальному спілкуванні.

Педагогічне спостереження за діяльністю дітей дозволяє педагогу отримати інформацію:

- про інтереси кожної дитини;

- про те, наскільки самостійно і як довго дитина розв’язує запропоноване завдання і яким способом його вирішує;

- про те, які завдання ставить сама, чи проявляє ініціативу;

- про рівень розвитку тієї чи іншої дитини.

Важливо те, що ця методика навчання математики заснована на грі - провідній діяльності дошкільника. Малеча сама охоче вступає в гру і з цікавістю на основі розгорнутих практичних дій з предметами, наочного матеріалу і умовних символів засвоює необхідні математичні знання та вміння.

Кiлькiсть переглядiв: 879

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.