Проблема пошуку форм організації освітньої діяльності, які б забезпечували позитивний результат, завжди хвилювала педагогів. Більш ніж 300-річна історія розвитку педагогіки доводить, що ідеального механізму під назвою «освітній процес» не створено, і, мабуть, створити його неможливо. Існує різноманітність завдань, багатоваріативність умов, засобів освітнього процесу, неоднозначність прояву закономірностей засвоєння змісту освіти в залежності від індивідуальних особливостей дітей тощо.

Діяльність дошкільного навчального закладу на сучасному стані неможлива без ефективного вирішення пріоритетних завдань розвитку навчання та виховання дітей, без пошуку оптимальних форм організації освітнього процесу, використання перспективного досвіду, а також здійснення інноваційної діяльності.

Перед педагогами нашого закладу сьогодні стоїть завдання – організувати таку діяльність, яка б ставила дитину перед необхідністю спрямувати свої розумові зусилля на пошук і вибіркове використання наявних у неї знань і вмінь для розв’язання нового конкретного завдання. Наші вихователі спрямовують свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає. Для реалізації окреслених завдань педагоги нашого дитячого садка широко використовують інноваційні технології, цікаві нетрадиційні методики. Тому важливою ланкою роботи методичного кабінету є впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Створена покрокова модель освоєння та впровадження новітніх педагогічних методик.

Модель освоєння та впровадження інноваційних технологій в ДНЗ №10 «Незабудка», спрямованих на розвиток цілісної особистості дитини

/Files/images/metodforum/nnovats/інновація1.jpg

Система роботи методичного кабінету з проблеми «Впровадження інноваційних технологій в педагогічний процес закладу» передбачає створення інформаційного поля, а саме:

- складання тематичних каталогів;

- аналіз веб-ресурсів;

- підготовку та проведення консультацій.

Організація методичної роботи спрямована на проведення проблемних семінарів та семінарів-практикумів, роботу творчої групи, яка займається розробкою конспектів занять, виготовленням та придбанням зразків дидактичних посібників, створенням методичних розробок. Наступний етап – вивчення, узагальнення досвіду використання інноваційних технологій. Поширюємо зазначений досвід шляхом організації колективних переглядів занять в закладі, участі в міських методичних об’єднаннях, в декаді педагогічних інновацій, та конкурсах педмайстерності.

Впродовж п’яти років на базі закладу працювала Школа молодого вихователя з проблеми «Формування професійної компетентності педагогів засобами інноваційних технологій» (керівник: вихователь-методист Мостепанюк В.М.).

В 2015-2016 н.р. започаткувала роботу міська Школа передового педагогічного досвіду з проблеми «Формування сенсорно-пізнавальної та математичної компетенцій засобами інноваційних технологій» (керівник: вихователь Козловська В.В.).

Система роботи методичного кабінету з проблеми впровадження інноваційних технологій в педагогічний процес

/Files/images/metodforum/nnovats/інновація2.jpg

В закладі успішно працює творча група вихователів з проблеми «Впровадження інноваційних технологій для логіко-математичного розвитку дошкільнят», яка представляла свій досвід роботи на міському семінарі для завідуючих та вихователів-методистів на тему: «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дітей».

Інноваційні технології для логіко-математичного розвитку дошкільнят, що впроваджуються в закладі (творча група)

/Files/images/metodforum/nnovats/інновація3.jpg

Методична служба закладу постійно відстежує результативність впровадження інноваційних педагогічних технологій в 3-х напрямках: перший – це рівень засвоєння дітьми знань, умінь і навичок через моніторинг освітньої роботи; другий – узагальнення досвіду роботи педагогів. Узагальнюємо ці матеріали різними засобами: напрацювання серій конспектів занять, створення педагогічних проектів спільної діяльності дітей з батьками, систематизація матеріалів з проблеми, над якою працює вихователь, створення методичних розробок та презентацій, узагальнення досвіду роботи, створення програм гурткової роботи.

В закладі створено 4 комплексних програми для роботи дітей за інтересами. Дві з них, а саме: комплексна навчально-виховна програма логоритмічного гуртка “Промінчики-вимовляйчики” для дітей старшого дошкільного віку, керівник: вчитель-логопед Фетисенко І.В.; комплексна навчально-виховна програма хореографічного гуртка “Усмішка” для дітей старшого дошкільного віку, керівник: музичний керівник Рагутько Т.В. затверджені Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. (див. розділ "Авторські програми педагогів")

Дві інші - комплексна навчально-виховна програма музично-інструментального гуртка “Веселі краплинки” для дітей старшого дошкільного віку, керівник: музичний керівник Василенко Т.Є.; комплексна навчально-виховна програма театрального гуртка “Чарівний світ театру” для дітей старшого дошкільного віку, керівник: вихователь Коперсако О.І. затверджені науковою радою міського методичного кабінету м. Шостки.

Третій напрямок роботи – висвітлення роботи педагогів закладу з проблеми впровадження інноваційних технологій. Доробки вихователів надсилаються у всеукраїнські фахові видання. Педагогами закладу підготовлено 36 публікацій. Плідним був 2013-2014 н.р. – було опубліковано 11 публікацій.

Результативність впровадження передових педагогічних технологій в дошкільному навчальному закладі №10 «Незабудка»

№ з/п Назва технології Узагальнено Висвітлено
1. Інтеграція освітньої діяльності (автор Гавриш Н., Ільченко В.) Напрацьовано серію конспектів занять. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі. Навчально-методичний посібник, стор.318 - часопис «Дитячий садок. Фантазії вихователя», №4, 2015 р., стор. 34-39
2. Теорія розв’язання винахідницьких завдань (автор Г.С. Альтшуллер) Узагальнено досвід роботи Пасічної К..О. на рівні ДНЗ на тему: «Формування креативності дошкільників засобами ТРВЗ». Систематизовано матеріали з проблеми «Розвиток креативного мовлення дошкільників засобами ТРВЗ». - журнал «Відкритий урок. Дошкільна освіта», 2005 р. № 3-4, стор. 85-88 - газета «Розкажіть онуку», 2007 р., № 7, стор. 20-21 - журнал «Палітра педагога», 2007 р. № 4, стор. 4; 2008р. № 1, стор.16
3. Нова математика (автор З. Д’єнеш) Узагальнено досвід роботи Козловської В.В. на рівні ДНЗ з проблеми «Використання інноваційних технологій для формування логіко-математичної компетенції дошкільнят». Створено методичну розробку «Введення дошкільника в логіко-математичний світ засобами розвивальної гри». (Козловська В.В.) - журнал «Відкритий урок. Дошкільна освіта», 2005 р. № 3-4, стор. 89-92 - газета «Розкажіть онуку», 2006 р., № 7-8, стор. 18-19 - часопис «Дитячий садок» №1, 2014р., стор. 10-26
4. Елементарне музикування дошкільнят (автор Т.Є. Тютюнникова) Узагальнено досвід роботи музичного керівника Рагутько Т.В. на тему: «Формування особистісної культури дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності». Створено комплексну навчально-виховну програму хореографічного гуртка «Усмішка» для дітей старшого дошкільного віку (2012р.)
5. Технологія музич-ного виховання (автор К.Орф) Систематизовано матеріали з проблеми «Сприйняття музики як засіб збагачення музичного розвитку дитини». Створено комплексну навчально-виховну програму інструментального гуртка «Веселі краплинки» для дітей старшого дошкільного віку (2012р.)
6. Ейдетика для малят (автор О.Пащенко) Створено методичну розробку «Використання прийомів ейдетики для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят» (2015р.) Продовження стор. 15
7. Використання сюжетно-дидактичних картин журналу «Джміль» (інтегрована методика) Створено методичну розробку «Використання сюжетно-дидактичних картин для формування мовленнєвої компетенції дошкільнят». Творча група (2012 р.)
8. Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини (автор Т.О. Піроженко) Створено серію проектів роботи з дітьми дошкільного віку (з 2010 р.). - часопис «Дитячий садок», №3, 2010 р.. стор. 15-19
9. Ознайомлення дошкільників з театром (автор Л. Макаренко) Систематизовано матеріали з проблеми «Формування діамонологічної компетенції старших дошкільників засобами театралізованої діяльності» (2014 р.). - газета «Перекресток», №1, 2009 р., стор.3-4 Створено комплексну навчально-виховну програму гуртка театралізованої діяльності дітей дошкільного віку «Чарівний світ театру» (2013 р.) - журнал «Дошкільне виховання», №11, 2004 р..стор.30-32
10. Кольорові палички (автор Дж. Кюїзенер) Вивчається досвід роботи вихователя Пасічної К.О. - часопис «Дитячий садок. Фантазії вихователя», №2, 2015р..стор.44-48
11. Формування мате-матичної та сенсо-рно-пізнавальної компетенцій засо-бами інноваційних технологій (автори З. Д’єнеш, Дж. Кю-їзенер, родина Нікі-тіних, В.В. Воско-бович, І. Стеценко) Створено презентації: «Педагогічна майстерня «Математичні знахідки», «Формування логіко-математичної компетенції дошкільнят: традиції та інновації». Міський семінар для завідуючих, вихователів-методистів та завучів НВК на тему: «Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дітей». Обласний семінар з проблеми «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти дітей 5-річного віку».(2014 р.) - журнал «Освіта Сумщини», №3, 2014 р., стор.38-41 - часопис «Дитячий садок. Управління» №11 (45), листопад 2014 р., стор.16-30
Кiлькiсть переглядiв: 4246

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.