План

проведення теоретичного семінару на тему:

«Самоосвіта педагогів на сучасному етапі»

МЕТА:ознайомити слухачів семінару з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями самоосвіти педагогів; запропонувати пам’ятку щодо ведення щоденника з підвищення професійного рівня вихователя ДНЗ.

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ СЕМІНАРУ: всі педагоги закладу.

КЕРІВНИК СЕМІНАРУ: вихователь-методист Мостепанюк В.М.

ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА: опрацювання педагогами нормативних документів та методичної літератури з зазначеної проблеми; підготування пам’ятки з питання ведення щоденника з підвищення професійного рівня вихователя ДНЗ та зразків запису різних видів документів в щоденник самоосвіти; складання тематичного каталогу з проблеми «Самоосвіта як індивідуальна форма методичної роботи з педагогами».

РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:

1. До проблеми організації самоосвітньої роботи педагогів ДНЗ в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

2. Завдання, зміст, форми та принципи самоосвіти всіх фахівців дошкільного закладу.

3. Алгоритм роботи педагога в рамках самоосвіти.

4. Прийняття методичних рекомендацій.

Використана література:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / «Дошкільне виховання», №7, 2012р.

2. Бондаренко М.І. Активізація навчального процесу у вищому навчальному закладі через самостійну роботу студентів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск №23. – Рівне: РДГУ, 2002. – 180 с.

3. Григоренко Г.І., Дорошенко З.П., Крутій К.Л. та ін.. Дидактичне тестування у системі самоосвіти педагогів дошкільних навчальних закладів. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС.Лтд», 2002. – 256 с.

Методичні рекомендації

до теоретичного семінару на тему: «Самоосвіта педагогів на сучасному етапі»

Самоосвіта – це перший щабель для вдосконалення професійної майстерності; це самостійно надбані знання з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб дошкільного навчального закладу з різних джерел – додатково до тих, що здобуті в базових навчальних закладах.

Під індивідуальним освітнім маршрутом педагога ДНЗ розуміємо унікальну, тільки для цієї особистості, лінію саморозвитку в освітньому просторі, що реалізується на засадах свідомого вибору основних компонентів своєї освіти – смислу, мети, завдань, темпів, форм і методів навчання, особистісного змісту освіти.

Виходячи з вищезазначеного, рекомендуємо:

1. Змістом самоосвіти вважати:

1.1. Систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури,

1.2. Участь у роботі дошкільних та районних методичних об’єднань,

1.3. Конференцій, педагогічних читань, семінарів,

1.4. Розробку проблем, пов’язаних з удосконаленням освітнього процесу,

1.5. Проведення експериментальних досліджень,

1.6. Огляд педагогічних та методичних журналів тощо.

2. Всім педагогам організовувати самоосвіту,яка буде ґрунтуватись на таких принципах:

2.1. Систематичність і послідовність;

2.2. Зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;

2.3. Взаємозв’язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователя;

2.4. Комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем, лінгводидактичних засад навчання дошкільників;

2.5. Відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і нахилам.

3. Започаткувати ведення щоденники з самоосвіти відповідно до запропонованої форми.

4. Всім педагогам постійно вдосконалювати зміст і форму роботи над собою, забезпечити конкретність її результатів,бути послідовними у своєму прагненні до вдосконалення.

Пам'ятка

для ведення щоденника з підвищення професійного рівня вихователя ДНЗ

Титульна сторінка:

/Files/images/semnari/щоденник.jpg

Розділ І. Вивчення нормативно-правових документів в поточному навчальному році (назва документа, номер, дата, ким видано, коротка анотація; запис ведеться від руки).

Розділ II. Розширений каталог опрацьованої літератури за навчальний рік (з теми, над якою поглиблено працює вихователь в міжатестаційний період, з теми, яку готував для участі в педраді, семінарі. Вказується автор статті або методичного посібника, назва, видавництво або назва періодичного видання, рік, номер, коротка анотація).

Розділ III. Педагогічні ради (дата проведення, порядок денний, рекомендована література, рішення педради, якщо педагог готує виступ - вказати тему).

Розділ IV. Теоретичні семінари, семінари-практикуми, консультації (дата проведення, план семінару, керівник, рекомендована література, рекомендації, якщо педагог готує виступ - вказати тему). Участь у педагогічних виставках (назва посібника, паспорт або анотація).

Розділ V. Міське методичне об'єднання вихователів групи, на якій працює вихователь (дата, питання, що розглядались, колективний перегляд занять тема заняття, характеристика, висновки і пропозиції).

Розділ VI. Участь у творчій групі (дата, місце проведення, керівник, тема засідання, виконання практичного завдання).

Розділ VII. Курси підвищення кваліфікації (1 раз на 5 років, тематика прослуханих лекцій, тема та тези курсової роботи).

Термін зберігання щоденника - 5 років.

Використана література

1. Крутій К.Л. Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному закладі. - ТОВ «ЛІІІС» ЛТД, 2005 р.

Зразок

запису нормативного документу

(пишеться від руки)

Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник А.М. Богуш (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)» від 22.05.2012 № 615). Базовий компонент дошкільної освіти // «Вихователь-методист дошкільного закладу», спецвипуск журналу, 2012 р.

Базовий компонент дошкільної освіти є державним стандартом дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник, набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи. Розкриваються загальні положення, зміст і структура, інваріантна і варіативна складові змісту освіти.

Інваріантна частина містить такі освітні лінії:

«Особистість дитини» (здоров'я фізичний розвиток, безпека життєдіяльності; здоров 'я та хвороба; гігієна життєдіяльності; рухова активність та саморегуляція: здоров'язбережувальна компетенція; самоставлення; самосвідомість; особистісно-оцінна компетенція).

«Дитина в соціумі» (сім'я; родина; родинно-побутова компетенція; люди; дорослі; діти; група; соціально-комунікативна компетенція).

«Дитина в природному довкіллі» (природа планети Земля; явища природи; рослини, гриби; тварини; життєдіяльність людини у природному довкіллі; (Всесвіт, природничо-екологічна компетенція).

«Дитина у світі культури» (предметний світ; житло, за межами житла; предметно-практична діяльність;, предметно-практична компетенція; світ мистецтва, сприйняття мистецтва; ціннісне ставлення до мистецтва; художньо-продуктивна діяльність; образотворча діяльність; музична діяльність; театральна діяльність; літературна діяльність; художньо-продуктивна компетенція)

«Гра дитини» (гра - як провідна діяльність; сюжетно-рольова гра; конструкторсько-будівельні ігри; іграшка; формування особистості в грі; ігрова компетенція).

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (сенсорні еталони; пізнавальна активність; сенсорно-пізнавальна компетенція; елементарні математичніуявлення; математична компетенція).

«Мовлення дитини» (звукова культура мовлення; фонетична компетенція; словникова робота; лексична компетенція; граматична правильність мовлення; граматична компетенція; зв'язне мовлення; діалогічне мовлення; діалогічна компетенція; монологічне мовлення; монологічна компетенція; українська мова як державна; мовленнєва компетенція; комунікативна компетенція)

Варіативна частина презентує освітні лінії «Комп'ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

Зразок

запису в розширеному каталозі

Савенков О. Пробудити дослідника, в дитині // Дошкільне виховання. - 2013. - № 2. - є. 2-7.

Організація навчально-дослідницької діяльності старших дошкільнят. (Ефективна методика російського вченого, яка втілює нові підходи до дослідницької діяльності дітей як до основи їхнього розумового розвитку, саморозвитку та формування життєвої компетентності.

1. Дитина народжується дослідником.

2. Методики ознайомлення дошкільнят зі специфікою навчальних досліджень: етапи дитячих навчальних досліджень; тренувальні заняття; підготовка та організація заняття; організація простору; вибір теми дослідження; складання плану дослідження; збирання матеріалів; методи дослідження і фіксація результатів; узагальнення матеріалів; правила роботи з маленькими дослідниками; презентація підсумків дослідження.

3. Самостійна навчально-дослідницька діяльність (підготовка, проведення дослідження, збирання матеріалів, підбиття підсумків).

Терещенко О.П. Розвиток, творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності. Навчально-методичний посібник до Базової програми «Я у Світі». - К.: Світич, 2009.

У посібнику розглядається образотворча діяльність старшого дошкільника як засіб виховання творчої особистості; подано поради з організації відповідного розвивального середовища за сферами життєдіяльності дитини; представлено широкий спектр художніх технік. Посібник містить значну кількість оригінальних художніх ігрових вправ, що сприяють естетичному розвиткові особистості дитини:

- образотворча діяльність як чинник виховання творчої особистості;

- організація розвивального середовища для виховання творчої особистості;

- види художніх матеріалів і технік (малювання, аплікація, ліплення);

- калейдоскоп оригінальних ігрових вправ;

- робота з родиною.

Зразок

запису використаної літератури

1. Нормативні документи:

- Закон України про дошкільну освіту № 2628-Ш від 11 липня 2001 року // Дитячий садок. Бібліотека. - 2006. - с. 23.

- Національна доктрина розвитку освіти (Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002) // Дитячий садок. Бібліотека. - 2006. - с. 4.

2. Методичні посібники;

Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Навчально-методичний посібник до Базової програми «Я у Світі». - К.: Світич, 2009.

3. Складова частина книги:

Резніченко І.Ю. Особливості створення розвивального життєвого простору для дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ // Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку. Форми здобуття, організація і зміст роботи. Тернопіль: Мандрівець, - 2011. - с.22.

4. Словники:

Російсько-український словник / Укладачі: Д.І. Ганич, І.С. Олійник. - 4-е вид. - К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, 1978.

5. Періодичні видання:

Швець С. Бачимо, чуємо, артикулюємо. Технологія розвитку фонематичних процесів з опорою на зорові символи // Палітра педагога. - 2012. - № 6

Кiлькiсть переглядiв: 5177

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.