Ділова гра

Поглибити знання педагогів щодо розвитку мовлення дошкільників за програмою «Дитина» допоможе цікава ділова гра «Ярмарок педагогічних ідей». «Продають» тут корисний досвід і знання, які педагоги можуть застосувати на практиці.

Мета: доповнити знання педагогів щодо організації та проведення різних видів роботи, спря­мованої на розвиток українського мовлення дошкільників; учити добирати необхідні матеріали з певної теми.

Підготовча робота

1. Консультування педагогів щодо плану проведення ділової гри.

2. Ознайомлення з тематичними мовленнєвими завданнями, оформлення яток;

- добір ігор відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»;
- добір методичної та художньої літератури;
- музичне оформлення;
- створення мультимедійних презентацій.

3. Розподіл ролей: «продавці»-педагоги, журі-товарознавці.

Ятка 1

«Розвиток мовлення дошкільників: сучасні вимоги та підходи»

Мета: узагальнити знання педагогів щодо розвитку мовлення дошкільнят.

Методичні рекомендації

1. Опрацювати Базовий компонент до­шкільної освіти (нова редакція), освітня лінія «Мовлення дитини»

• Звернути увагу на те, що в новій редакції Ба­зового компонента дошкільної освіти мовленнє­вий розвиток виділено в самостійний напрям.
• Освітня лінія «Мовлення дитини» є однією з основних і передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил ко­ристування мовленням у різних життєвих ситуаціях.
• За освітньою лінією «Мовлення дитини» скла­довими змісту роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників є: звукова культура мовлення; слов­никова робота; граматична правильність мов­лення; зв'язне діалогічне і монологічне мовлення.

2. Опрацювати програму виховання і на­вчання дітей від двох до семи років «ДИТИ­НА», розділ «Мова рідна, слово рідне»

Ключові зауваги:

• на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти кінцевою метою опанування рідної мови є формування мовленнєвої особистості, яка здат­на до вільної мовленнєвої діяльності (говоріння, слухання, читання, елементи письма);
• головною є адресна спрямованість мовлення, наявність співрозмовника, партнера по спілкуванню.

3. Розробити добірку мовно-дидактичних ігор в електронному варіанті

• Електронний варіант мовно-дидактичних ігор має бути розроблений та оформлений відповідно до освітніх завдань програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА» та блочно-тематичного планування. Скласти медіатеку.
• У процесі добору завдань до дидактичних ігор мовленнєвого спрямування звернути увагу на те, що мовленнєва діяльність дітей дошкіль­ного віку складається з різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички.
• Ці ігри мають слугувати дорослим (педа­гогам, батькам) певним орієнтиром для індиві­дуальної роботи з дітьми щодо вдосконалення їхньої звуковимови і фонетичного слуху.

4. Оформити матеріали теоретичного та практичного змісту з тем:

• «РІДНА МОЯ ЗЕМЛЕ» — добірка художніх творів природничого спрямування та довідко­вий матеріал про явища природи.
• «УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР» - добірка зразків усної народної творчості.
• «ВИХОВУЄМО КАЗКОЮ» — дитячі малюнки, вироби за сюжетами українських народних казок.

Ятка 2

«Читаємо залюбки»

Мета: поглибити знання педагогів про вимо­ги щодо навчання дошкільнят читання.

Методичні рекомендації

1.Опрацювати підрозділ «Формування вміння читати» програми виховання і навчан­ня дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

- Програмою «ДИТИНА» передбачено на­вчання дітей старшого дошкільного віку елемен­тів грамоти як одного з аспектів мовленнєвої го­товності до школи.
- Підготовка дітей до навчання елементів грамоти в дошкільному навчальному закладі здійснюється за двома періодами (етапами): добуквеним (добукварним), буквеним (буквар­ним).
- Змістом роботи з навчання дітей дошкіль­ного віку елементів грамоти в умовах ДНЗ є: робота над словом, реченням; ознайомлення зі звуками мови, складом слова, наголосом, з лі­терами; формування вміння робити звуко-буквений аналіз та усний аналіз слів, читати прямі й обернені склади, прості слова, речення; підго­товка руки дитини до письма.

2. Підготувати добірку тематичних ігор для кожного етапу навчання читання

• Ознайомлення з поняттями «слово», «речен­ня» («Слова-назви», «Слова-ознаки» тощо);
•ознайомлення зі звуками мови («Зміни звук»);
• ознайомлення. зі складовою структурою слова («Смачні слова», «Доберіть склади»);
• ознайомлення з літерами. Формування по­чаткового вміння читати («Яка літера заховалася?», «Перекинуті слова»).

3. Ознайомитися з технологією розвиваючого читання Л. Шелестової

Технологія на основі оригінальних кубиків. Дошкільнята лег­ко засвоюють будову речень зі слів, свідомо сприймають прийменники як окремі самостійні слова, читають невеликі тексти, і все це в актив­ному русі, з неабияким інтересом. До цієї техно­логії вихователі можуть самостійно виготовити наочність: таблиці, кубики, що різняться кольо­ровими ознаками, обсягом, звучанням, вагою, дидактичні ігри: «Склад», «Слово-лабіринт», «Зачаровані слова» тощо. Порівняно із традицій­ною методикою діти значно швидше оволодіва­ють навичками читання.

Ятка 3

«Музична скарбничка»

Мета: поглибити знання педагогів про до­цільність використання художнього слова в му­зичній діяльності.

Методичні рекомендації

1. Надати конкретні приклади, які розкри­вають тему

Наприклад, у тематичне музичне заняття «Весну-красну зустрічаємо» входять: вірш А. Ка­чана «Весняна пісня», народна казка «Як Квітень до Березня в гості їздив».

2. Підготувати добірку художніх творів для використання їх під час переходу від одного виду музичної діяльності до іншого

• У повсякденному житті (під час переходу від однієї діяльності до іншої) вихователь пови­нен використовувати малі фольклорні жанри: прислів'я, приказки, примовляння, загадки, мирилки, а також фразеологізми.
• Художні твори можуть сприйматися дітьми по-різному: як джерело інформації, забава, інтелектуальне завдання, витвір мистецтва, повчальна соціальна ситуація, моральне правило.
• Під час добору художніх творів вихователь повинен зважати на пору року, вік дітей, знання, інтереси дошкільнят, наступний вид роботи.

Ятка 4

«Фізкультпаузи та фізкультхвилинки на заняттях „Мова рідна, слово рідне"»

Мета: розкрити значення фізкультпауз та фізкультхвилинок зі словесним супроводом.

Методичні рекомендації

Розробити та оформити добірку фізкульт­хвилинок та фізкультпауз із мовним матеріа­лом відповідно до блочно-тематичного пла­нування

• Вихователі повинні звертатися до фіз­культурних пауз, щоб дати можливість дітям хоча б на деякий час змінити розумовий вид діяльності й поповнити організм додатковою енергією.
• Для проведення фізкультурних хвилинок потрібно використовувати найпростіші вправи. Дітям вони до вподоби, особливо якщо їх поєд­нувати з віршованими текстами.
• Під час складання та добору фізкультхви­линок і фізкультпауз потрібно брати до уваги ба­жання малят декламувати текст хором.

Ятка 5

«Духовно-моральні цінності у розвитку дитячого мовлення»

Мета: підтвердити на основі відеоматеріалу значення занять у Галереї духовності для розвит­ку мовлення дошкільнят.

Методичні рекомендації

1. Опрацювати розділи «Дитина у довкіл­лі» та «Художня література» програми вихо­вання і навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА»

• У програмі «ДИТИНА» представлено само­стійний тематичний підрозділ, яким передбаче­но ознайомлення дітей із художньою літерату­рою.
• Використання художніх творів і фольклору є доцільним та необхідним для виховання у до­шкільнят духовно-моральних цінностей.
• У роботі з дітьми програма «ДИТИНА» ре­комендує широко використовувати усну народну творчість, дитячий фольклор, вірші й оповідання українських письменників, музично-пісенні твори.

2. Оформити добірку дидактичних ігор (електронний варіант) духовно-мораль­них напрямів: «Українські народні страви», «Національне вбрання», «Народні ремесла»

Ці ігри допоможуть педагогам більш сучасно, широко та цікаво донести до дітей поняття мо­ральності, духовності, культурності як основного стрижня життя в суспільстві.

3. Підготувати відеоматеріал «Стежками рідного краю» — робота в Галереї духовності

4. Виготовити експонати в галерею «Улюб­лений герой української казочки»

Ятка 6

«Використання мультимедійних презентацій під час вивчення віршів»

Мета: довести доцільність використання мультимедійних презентацій для запам'ятовування дітьми віршованих текстів.

Методичні рекомендації

1. Розробити мультимедійні презентації до віршів

• Вивчення віршів збагачує словник дитини, формує навички правильної вимови, виховує культуру мовлення. Поезія сприяє естетичному, моральному й емоційному розвитку. Крім того, розучування віршів розвиває пам'ять, особливо якщо робити це сучасними методами та прийо­мами.
• Розучування вірша за допомогою мульти­медійних презентацій.
1. Поділити вірш на блоки (по 2 або 4 рядки).
2. Дібрати слайди-картинки до кожного блоку вірша (бажано, щоб ці картинки були зрозумілі та прості).
3. Прочитати вірш, послідовно гортаючи слайди.
4. Розповідати вірш за асоціаціями з цими картинками-слайдами.
5. Кінцевий етап — розповідь вірша без опори на слайди.
• Не варто нав'язувати дітям асоціації чи об­рази, які їм абсолютно незрозумілі.
• Вивчаючи вірші за допомогою мультимедійних презентацій, дошкільнята можуть не лише розви­ватися, а й отримувати неабияке задоволення.

2. Підготувати фоторепортаж «Викорис­тання мультимедійних презентацій під час занять „Мова рідна, слово рідне"»

Правила гри

«Продавці» кожної ятки повинні ґрунтовно розкрити свою тему, прорекламувати та ознайо­мити «покупців» із пропонованим дидактичним та музично-літературним матеріалом.

Вимоги журі-товарознавців до рекламування товару та його змісту:

• сучасність;

• естетика яток;

• методично правильне розкриття теми;

• ґрунтовність пояснення ігор (електронного варіанта);

• актуальність художнього та музичного оформлення.

На кожному етапі гри учасники отримують оцінку за п'ятибальною системою.

Хід гри

Під аркою з написом «Ярмаркуємо» стоять шість столів — «яток», відповідно оформлених за написаною на кожному темою. На столах розмі­щено дидактичні ігри та інший матеріал, потріб­ний для розкриття теми. Поруч стоїть стіл журі та ведучої гри (методиста).

Біля яток в українському одязі стоять «про­давці» — педагоги. Під веселу «ярмаркову» музику заходять учасники гри, розглядають ятки й сідають на стільці. Журі та ведуча займають свої місця.

Ведуча. Увага! Увага! Спішіть-поспішайте!

Господарі й гості, ви нас не минайте.

На вас тут чекають чудові товари:

Вірші, різні ігри, цікаві розваги.

Купуйте, дивуйтесь, але не баріться,

Краса то яка — прийдіть подивіться.

Валюта, щоправда, не гривні у нас,

Проте її маєте ви повсякчас.

Це — розум, кмітливість, уява, дотепність.

Вони вам властиві. Тож маємо певність,

Що наші товари придбаєте ви,

Вони знадобляться вам до пори.

(Лунає мелодія «Сорочинський ярмарок».)

Ведуча. Приготуйтесь гарно, мої «продавці»: Ваш товар уважно розглянуть товарознавці.

Кожний з них, як і ви, теж кмітливий, за­взятий,

Знає віршів та ігор багато.

(Ведуча надає слово журі.)

Ведуча. До вашої уваги ятка 1 «Розвиток мовлення дошкільників: сучасні вимоги та підходи».

(Вихователі презентують добірку дидактичних ігор та електронного варіанта ігор, уміст тематич­них папок.)

«Продавці» ятки 2 проводять міні-лекцію на тему: «Як навчити дитину читати за техно­логією М. Зайцева», демонструють наочні по­сібники, таблиці, кубики, літературно-музичний матеріал.

Музкерівники, які демонструють ятку 3, ви­світлюють тему «Художнє слово на заняттях „Музична скарбничка"», використовуючи фрагмент заняття.

Інструктор із фізкультури (ятка 4) подає медіатеку фізкультхвилинок, фізкультпауз, які доціль­но використовувати на заняттях «Мова рідна, слово рідне».

А рекламою ятки 5 «Духовно-моральні цінності в розвитку дитячого мовлення» є відеоролик про різноманітну роботу, можливу в Галереї духовності, з розвитку в малят україн­ського мовлення.

«Продавці» ятки 6 звертають увагу на муль­тимедійні презентації, розкривають значення, доцільність їх використання під час вивчення дітьми віршів.

(За рекламування та презентацію свого товару «продавці»-педагоги отримують на кожному ета­пі оцінку. Після підбиття остаточних підсумків журі ведуча бажає педагогам натхненної і творчої праці.)

Кiлькiсть переглядiв: 2892

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.