ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ

І РОЗВИВАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що великий вибір інноваційних технологій допомагає дошкільним працівникам досить цікаво і творчо та ефективно органі­зувати навчально-виховну діяльність.

Саме призначення та структура інноваційних технологій дають широкі можливос­ті для впровадження диференційного навчання як на заняттях, так і в повсякденно­му житті відповідно до індивідуальних можливостей, пізнавальної діяльності кожної дитини. Завдяки цьому навчальний процес стає не лише цікавим і посильним для кож­ної дитини, а й допомагає дорослому якомога ефективніше працювати на вивченому рівні складності як із дитячим, колективом загалом, так і з кожною дитиною окремо, коригуючи й спрямовуючи її розвиток.

Трохи про інноваційні педагогічні технології, які доцільно використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку на сучасному етапі:

• нові інформаційні технології (НІТ) навчання ґрунтуються на використанні новіт­ніх електронних засобів, насамперед комп'ютерів, і готують дітлахів до повноцінної діяльності в умовах інформаційного суспільства;

• технологія розвивального навчання.

Розвивальне навчання

Основою технології розвивального навчан­ня є ідея про розвиток дитини як суб'єкта осо­бистої діяльності. Тому головна мета навчання полягає в забезпеченні розвитку пізнавальних можливостей дошкільнят. Слід зазначити, що справжня пізнавальна активність вихованця ви­являється не лише й не стільки в його адапта­ції до виховних і навчальних впливів, скільки в їх самостійному перетворенні на основі .індивіду­ального досвіду; в умінні дитини вибірково ста­витися до цінностей, змісту знань, характеру їх використання.

Важливе джерело пізнавальної активності зростаючої особистості та досвід творчості, який забезпечує не лише засвоєння заданого, а і його перетворення. Зрозуміло, набути індивідуального досвіду творчості годі без засвоєння дошкільни­ком знань та вмінь.

Зміст, принципи, методи й прийоми розвиваль­ного навчання спрямовані на ефективний розви­ток пізнавальних можливостей, дітей (сприй­мання, мислення, пам'яті, уваги, уяви тощо).. Воно можливе за такої організації освітнього процесу, коли діти самостійно або з допомогою, вихователя осмислюють матеріал, запам'ятовують, творчо за­стосовують його, в нестандартних умовах.

Важливим компонентом навчальної діяльності за використання цієї технології є навчальне зав­дання. Дошкільник має знати мету, завдання, за допомогою яких дій та за яких потрібно виконувати його, які засоби слід використовувати при цьому.

Ці технології вза­ємопов'язані між со­бою і тільки в симбіозі можуть дати суттєвий результат.

У наш час викорис­тання комп'ютера в ди­тячому садку — це бу­денна справа, але ще не всім доступна, бо ви­магає коштів і знань у роботі з комп'ютером, а володіння інтерактив­ними технологіями не завжди доступне зви­чайному вихователю.

У такому разі, можуть прийти на допомогу ви­користання простіших технічних засобів навчання (ТЗН).

У дитини слід формувати ак­тивну позицію. Ви­хователь повинен дати дітям відчути, що навіть від їхніх на перший погляд незначних дій залежить, яким буде навколишній світ. Дитина має розуміти і свою відповідальність за стан навколиш­нього середовища.

Інформаційні технології — використання мультфільмів і розвивальних фільмів

Відомий психолог Лев Виготський зазначав, що наукові поняття дитина не засвоює і не за­учує, а виникають і складаються вони за до­помогою напруги її власної думки. Саме тому одним із шляхів, який веде до прискорення про­цесу пізнання, є використання розвивальних філь­мів і мультфільмів у різних видах діяльності до­шкільнят. Бо використання розвивальних фільмів і мультфільмів, яке організоване педагогом і спря­моване на розвиток дошкільників, їхньої емоційної сфери, сприяє позитивному мисленню, засвоєн­ню й повторенню матеріалу в невимушеній, цікавій і доступній формі.

Звичайні заняття вже себе вичерпали, елемент новизни зник. Такі заняття не можуть дати трива­лого інтелектуального навантаження. Щоб навчан­ня було цікавим, потрібні заняття нового типу, за­няття, які моделюють творчий процес і створюють свій мікроклімат, де з'являються можливості для розвитку творчого боку інтелекту. А саме такими і є заняття з використанням розвивальних фільмів і мультфільмів.

Таким заняттям властива велика варіативність, розмаїття комбінацій, вони мають великі можливості:

• кожне заняття є комплексом завдань, які діти виконують під часперегляду фільму;

• завдання дають дитині в різній формі, з різ­них видів діяльності, з використанням іграшок, наочності, дидактичного матеріалу тощо і в такий спосіб ознайомлюють дитину з різними способа­ми передання інформації;

• завдання можуть мати різний діапазон труд­нощів, тому такі заняття можуть збуджувати інте­рес тривалий час;

• завдання постає перед дитиною не в аб­страктній формі, а у формі гри, допомозі казковим героям, тобто у вигляді реальних, відчутних речей, які опираються на емоції малюка;

• більшість мультфільмів і фільмів не вичерпу­ється запропонованими завданнями, а дає змогу дітям, педагогам і батькам виявити творчість, складати нові варіанти завдань і розвитку сюжету.

Заняття можуть мати різну структуру, зміст структурних частин визначається їх метою.

Мультиплікаційні й розвивальні фільми можуть використовуватись як частина або епізод заняття для ілюстрації матеріалу, який подається, а можуть бути основою заняття, його канвою, на якій воно базується. На таких заняттях використання муль­тфільмів і розвивальних фільмів становить ігро­ву ситуацію, у яку вводять дитину і яку вона сприймає як реальну. Це досягається, якщо за­дум опирається на конкретні потреби й нахили ді­тей, їхній досвід.

В усіх випадках задум реалізується на ігрових діях, які пропонують дитині. Ігрові дії завжди міс­тять навчальне завдання, яке вимагає від дитини активних розумових і вольових зусиль. Відеоматеріал спонукає дитину до виконання завдань, має важливе значення для її емоційного розвитку.

Використання мультфільмів, розвивальних фільмів і програм дає змогу під­нятись до вершин своїх можливостей, де роз­виток здійснюється успішніше.

Робота з використанням мультфільмів і розви­вальних фільмів може бути різноманітною за своїм змістом, вона не сумісна з примусом і створює ат­мосферу вільної та радісної творчості. Під час та­кої роботи батьки та педагоги вчаться працювати разом із малюком, поважати особистість дитини, не заважати їй розмірковувати й приймати рішен­ня самостійно, не виконувати за неї те, що вона може зробити сама.

Така форма роботи з дітьми створює сво­єрідний мікроклімат для розвитку творчих сторін інтелекту, розвиваються психічні процеси: відчуття, сприймання, увага, пам'ять — особливо зорова; уміння знаходити залежності та закономірності, класифікувати та системати­зувати матеріал; здатність до комбінацій, уміння знаходити помилки й недоліки. Разом ці якості становлять те, що називають кмітливістю, творчим мисленням.

Мультфільми й розвивальні фільми можуть ви­користовуватись під час проведення занять із різ­них розділів програми, і їх мета — стимулювання пізнавальних психічних процесів і пізнавальної ак­тивності дошкільника. Під такою схемою роботи варто розуміти комплексний, інтегрований підхід до навчання. Її використовують індивідуально, ди­ференційовано як педагоги, так і батьки.

На сучасному етапі для дітей розроблено багато розвивальних програм і фільмів на різну тематику: вивчення іноземної мови, ознайомлення з мате­матикою, природою, логічний розвиток тощо. Усі ці програми містять різні ігри; розвивальні завдан­ня, передбачають використання віршів, пісень, повторів різних рухів тощо. Це методично грамотно розроблені заняття, тривалістю 15—20 хв, відпо­відно до психологічних можливостей дітей.

Але найчастіше діти дивляться такі передачі са­мостійно, тривалий час, без роз'яснень доросло­го. Такий перегляд не завжди приносить користь, а іноді може й зашкодити здоров'ю дітей. Адже останнім часом телевізор і ПК фактично стали членами кожної родини. Дорослим вони допома­гають розслабитися і відпочити, а дітям — часто заміняють няню. Утім, через тривале сидіння пе­ред екраном дитина стає млявою, пасивним спо­стерігачем. А ще телевізор і ПК розділяють ро­дину, віддаляють дитину від нас. На її запитання ми найчастіше роздратовано відповідаємо: «Не заважай!»

Спробуємо розібратись, що ж таке навчально-розвивальні програми і мультфільми для дітей, чим вони корисні, а чим шкідливі.

Перегляд передач призначений допомогти ін­телектуальному розвитку дитини, бо на екрані оживають її фантазії, герої книжок і казок, пред­мети навколишнього світу, цифри і літери. Одне з їх найважливіших завдань — розвивальне.

Педагоги і психологи зазначають, що під час занять із використанням ТЗН у дітей покращується пам'ять і увага. Учені довели, що в маленьких ді­тей ще немає цільового запам'ятовування з рані­ше поставленою метою. Дитяча пам'ять довільна, малюки запам'ятовують лише яскраві емоційні для них випадки чи деталі. Тут знову незамінним по­мічником стають мультфільми й розвивальні філь­ми, бо завдяки їм зміст засвоюваного матеріалу стає значним і яскравим, це не лише прискорює його запам'ятовування, а й робить його осмисле­ним і тривалим.

Але дитина, сидячи перед екраном, не може ді­яти активно —тому часто відбувається агресивний та неупорядкований вибух накопиченої, невитраченої енергії.

Окрім того, зорові образи мають бути зрозу­мілими для дітей.

Не можна забувати і про "здоров'я дітей. До­шкільники можуть перебувати перед телеекраном не більш як 30 хв на день. Надмірне захоплення перегляду телепередач може спричинити такі труд­нощі в першокласників: нерозвинуте мовлення; важке переказування прочитаного; дитина може читати, але не хоче; вона не може сконцентрувати увагу, стає пасивною, байдужою та бездіяльною.

ПЕРЕГЛЯДАЄМО МУЛЬТФІЛЬМИ ПО-НОВОМУ - ЦІКАВО Й КОРИСНО

Мета:

• організувати життєдіяльність дітей так, щоб вона була насиченою цікавим змістом їхнього бут­тя разом із дорослим у спеціально створеному розвивальному середовищі;

• зробити навчання таким, яке подобається ді­тям: сучасним, цікавим, розвивальним, корисним, емоційним.

4—9 років. До 4-х років дитина практично не усві­домлює їх, а діти, старші від 9-ти років, втрача­ють ігровий інтерес, тому і виховувати їх слід по-іншому, не казками.

Такі мультфільми-казки, як «Колобок», «Тере­мок» тощо, дуже прості для того, щоб вирішувати будь-яку емоційну проблему. їх психологічний сенс і користь для дитини — підготувати її до сприйнят­тя складніших творів. Дитина вчиться послідовно сприймати події, це ніби підготовка пам'яті й ува­ги. Недаремно в таких казках є велика кількість повторів.

Але такі мультфільми-казки можуть стати ко­рисними й для більш старших дітей, у яких про­стежується гіперактивність, нестійкість уваги, їхні дії нецілеспрямовані, імпульсивні. Якщо батькам із такими дітьми читати, переглядати й програва­ти подібні казки, негативні вияви можуть значно зменшитися — ігри та побутова діяльність дитини стануть впорядкованішими.

Щоб пропрацювати емоційні проблеми, потріб­ні складніші мультфільми-казки. Підійдуть екрані­зовані казки про Буратіно, Чиполіно, Карлсона, народні казки з Бабою-Ягою і Змієм Гориновичем. Та їх мало просто прочитати або перегля­нути дітям, їх треба обов'язково програвати. При цьому дитина має спробувати себе в різних ролях, побути і Іванком, і Бабою-Ягою. Подумки, стаю­чи на місце Баби-Яги, вона не так і боятиметься, бо та стане їй зрозумілішою.

Можна малювати казкових героїв у різних си­туаціях і проговорювати їхній вираз обличчя, позу, словом, коментувати все те, що відбувається на екрані.

У казках порушуються різні теми — почуття не­повноцінності, страху і тривоги, агресія, лідерство-підкорення, жадібність, труднощі в спілкуванні. Можна добирати мультфільми-казки під конкретну проблему, просто важливо, щоб батьки виходили не з міркувань моралі, а з того, які емоції відчуває дитина.

Отже, ТЗН — невід'ємна частка нашого сучасно­го життя, усе більше стають популярним не лише серед батьків, а й серед освітян. І наше з вами завдання — зробити їх не ворогом, а другом дітей. Тому перегляд навчально-розвивальних про­грам і мультфільмів для дітей має бути керо­ваним.

ЗАВДАННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ І РОЗВИВАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ ЗА ОСНОВНИМИ СФЕРАМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Сфера «Природа»:

• учити дітей засобами мультиплікаційних і розвивальних фільмів розуміння, що природа — наш спільний дім, розуміння самоцінності природи та усвідомлення дитиною себе як її частини;

• формувати в дітей знання про природу пла­нети Землі і Космосу, використовуючи доступні ін­новаційні технології;

• виховувати гуманне І ставлення, повагу до рослин і тварин поза особистими уподобання­ми з використанням технічних засобів навчання.

Сфера «Люди»:

• формувати в дітей знання про родину, Бать­ківщину, людство, уміння дотримуватися простих норм співжиття, керуватися соціально значущими цінностями, використовуючи розвивальні сучасні технології;

• виховувати в дітей культуру людських взає­мин за допомогою інформаційних засобів навчан­ня;

• прищеплювати навички взаємної поваги в спілкуванні та діяльності.

Сфера «Культура»:

• увести дошкільнят у світ гри, мистецтва і предметний світ, формуючи потребу в реалізації дитиною своїх творчих здібностей шляхом модернізації навчально-пізнавального процесу;

• учити дітей цінувати продукти людського духу та рук, долучаючись до надбань національної та світової культур;

• виховувати інтерес до різних видів мисте­цтва шляхом, урізноманітнюючи форми роботи з дітьми.

Сфера «Я Сам»:

• формувати соціальну компетентність дітей, використовуючи нові інформаційні технології і тех­нології розвивального навчання;

• учити дітей диференціювати тілесне, душев­не й соціальне життя, опираючись на досягнення сучасності;

• здійснювати збереження й зміцнення фізич­ного здоров'я дитини, єдність і взаємопроникнен­ня фізичного, психічного й духовного виховання дошкільнят всіма доступними методами.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ І РОЗВИВАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ ЗА ЛІНІЯМИ РОЗВИТКУ

1. Художньо-естетичний розвиток

Музичне виховання:-
• мультфільми за творами Петра Чайковського; «Лускунчик», «Спляча красуня», «Лебедине озеро»;
• музичні мультфільми: «Бременські музикан­ти», «Карусель», «Два веселих гусаки», «Вовк і се­меро козенят».
Образотворча діяльність:
• карусель (види живопису);
• мультфільми про звірів (зліпити, намалюва­ти, аплікація, конструювання: хто де живе, портрет героїв тощо);
• «Півник і фарби»;
• «Пластилінова ворона»;
• навчальна відеопрограма для дітей «Вчимось малювати».
Художня література:
• мультфільми за літературними творами: «Ніч перед Різдвом», «Маруся Богуславка», «Іграшки» тощо;
• мультфільми за байками Івана Крилова;
• мультфільми за народними казками, пісень­ками, легендами, притчами.

2. Пізнавальний розвиток Молодший дошкільний вік — сенсорний розвиток:

• «Хто сказав "Няв?"»;
• «Як годували ведмежатко»;
• мультфільми за казками: «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», «Рукавичка», «Вовк і семе­ро козенят» тощо.

3. Логіко-математичний розвиток:

• «Про козеня, яке вміло рахувати до 10»; .
• «Ріпка», «Про великих І маленьких» (величина)
• «38 папуг»;
• «Наш друг Пишичитай».
Навчальні відеопрограми для дітей:
• «Математика»;
• «Логіка»;
• «Дитина і довкілля»;
• «Уроки обережності»;
• «Вивчаємо англійську мову»;
• «Учимось читати»;
• «Енциклопедія Всезнайки»;
• «Даша-мандрівниця»;
• «Пригоди Дієго» тощо.

3. Фізичний розвиток. Фізкультурно-оздоровча робота:

• «Веселі старти»;
• «Ведмедик-спортсмен»;
• «Як Мурашка додому поспішала» (насліду­вання всіх рухів мурахи, придумати ігри).

Валеологія:

• «Королева Зубна Щітка» (виховання культур­но-гігієнічних навичок);

• «Мийдодір».

Безпека життєдіяльності:

• «Кицин дім»;

• «Кіт-рибак»;
• «Мультиплікаційні уроки обережності».

Праця:

• «Ким бути?»;
• «Вовк і телятко»;
• «Лісові казки»;
• «Ріпка»;
• «Вова в тридев'ятому царстві».

4. Мовленнєвий розвиток. Люди:

• «Пригоди Домовичка»;
• «Червона Шапочка»;
• «Гуси-лебеді»;
• «Бременські музиканти»;
• «Дідова дочка та бабина дочка».

Культура:

• мультфільми з використанням фольклору, занародними казками;
• «Чумацький шлях»;
• «Все про козаків».

Природа:

• мультфільми за творами Біанки, Бажова, Пришвіна та ін.;
• «Паровозик із Ромашкового»;
• «Веснянка»;
• «Лісові казки».

Я Сам:

• «Боцман і папуга»;
• «По дорозі з хмарками»;
• «Про те, як гном залишив домівку».

5. Соціально-моральний розвиток. Морально-правове виховання:

• «Том і Джеррі»;
«Ну, постривай!»;
• «Пригоди кота Леопольда» (вивчення мирилок, обговорення ситуацій, вчинків героїв, шляхи примирення);
• «Жив-був пес»;
• «Дядечко Ау»;
• «Про домовичка Кузю»;
• «Казка про лінь»;
• «Нехочуха»;
• «Двоє жадібних ведмежат»;
• «Замок брехунів»;
• «Мій друг — парасолька»;
• «Мама для мамонтеняти»;
• «Жаба-мандрівниця».

Громадянське й національне виховання:

мультфільми з використанням національних тра­дицій, мови, етнічних елементів: «Котигорошко», «Пригоди коваля Вакули», «Все про козаків».

6. Емоційно-ціннісний розвиток:

• «Ох і Ах» (різні емоції і психічні процеси);
• «Ахи-Страхи»;
• «Анітрохи не страшно»;
• «Змій на горищі» (почуття страху);
• «Історія про мишеня Піка»; . • «Червона Шапочка»;
• «Сонячний коровай»;
• серія мультфільмів про папугу Кешу;
• «Золотий ключик»;
• «Мауглі»;
• «Пригоди поросятка Фунтика»;
• «Альоша Попович і Тугарин Змій»;
• «Аліса в Країні Чудес»;
• «Найголовніший горобець».

7. Креативний розвиток Імпровізація, дослідницька діяльність, творчість:

• «Зачарований хлопчик»;
• «Скринька із секретом»;
• «Кіт і клоун»;
• • «Кіт, який умів співати;
• «Як заєць шубку міняв»;
• «Ведмежатко, яке живе в річці»;
• «Чортенятко № 13»;
• «Летючий корабель»;
• «Іванко з Палацу піонерів»;
• «Пригоди капітана Врунгеля».
Навчальні відеопрограми для дітей:

• «Логіка»;

• «Дитина і довкілля»;
• «Уроки обережності»;
• «Даша-мандрівниця»;;
• «Пригоди Дієго».
Кiлькiсть переглядiв: 1000

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.