РОДИННІ ЗБОРИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

(консультація для вихователів)

Сьогодні доводиться констатувати, що демографічні, соціальні, економічні зміни у суспільстві не могли не позначитися на сучасній сім'ї. Ця ланка суспільства, як ніко­ли, потребує уваги та допомоги з боку держави, дошкільного закладу, зокрема. Добре зарекомендували себе різні форми співробітництва до­шкільного закладу з родинами: ін­дивідуальні, групові, колективні. Роз­глянемо їх.

Найпоширеніша форма індивіду­альної роботи з родиною — кон­сультації та бесіди. Сьогодні, на жаль, педагоги майже не відвідують сім'ї вдома, що дуже збіднює мож­ливості вихователів, адже встанов­лення особистісного контакту дає змогу об'єктивно з'ясувати педаго­гічну позицію сім'ї, ознайомитися з умовами, в яких живе дитина, тактов­но допомогти родині зрозуміти та виправити якісь помилки або вжити рішучих заходів щодо оздоровлен­ня виховної ситуації в сім'ї в цілому.

Для групової роботи варто об'єд­нувати родини зі схожими проблема­ми у вихованні дитини: ті, наприклад, де занадто вимогливі, суворі, жорст­кі батьки, або родини, де повсякчас виникають конфлікти між дитиною та батьками тощо. Для таких груп ро­дин варто розробити конкретні ре­комендації, поради, які допомогли б виправити становище (надання відпо­відної методичної літератури, побу­дова конкретної та посильної моделі дій, проведення тренінгів, консуль­тацій, ознайомлення з кращим досві­дом інших родин тощо).

Роз'яснювальна та виховна робо­та, бесіди, диспути підвищують до­віру батьків до педагога, його порад, рекомендацій, сприяють налаго­дженню партнерських взаємин між батьками та вихователями. Членів родини залучають до участі в під­готовці та проведенні ранків, тема­тичних виставок-консультацій, "днів відкритих дверей", відкри­тих занять, конференцій з обміну досвідом родинного виховання. Ведення журналів запитань та від­повідей допомагає встановити тіс­ний зворотний зв'язок. Усі означені форми роботи між членами родин та педагогами покликані активізувати педагогічний всеобуч, загальна мета якого — підвищити педагогічну та психологічну освіту дорослих, сприяти грамотному застосуванню ними знань у царині сімейного виховання.

Основною формою колективної роботи були і є загальні батьківські збори. Оскільки діти сьогодні часто ростуть у неповних сім'ях і в їхньому вихованні подекуди беруть участь не тільки батьки, а й інші члени сім'ї, такі збори точніше, на нашу думку, було б назвати родинними. Вони сприяють налагодженню конструктив­них взаємин із сім'ями вихованців.

Складаючи план загальних зборів, вихователь добирає теми, виходячи із запитів батьків та вікових особли­востей дітей за основними лініями розвитку — фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, художньо-естетично­го, креативного, пізнавального. Про­понуємо орієнтовні теми загальних родинних зборів у ДНЗ на півріччя.

Варіанти тем родинних загальних зборів

Старший дошкільний вік:

Естафета здоров'я.Граючись — навчаємося.Індивідуальна неповторність дитини.Культура мовлення — духовне обличчя людини.Дитина та образотворча діяльність.Родинні традиції: дерево життя.

Орієнтовний план підготовки

1. Анкетування родини за темою збо­рів.Анкети заповнюються вдома (до проведення зборів), їхні ре­зультати використовуються у ході роботи зборів.

2. Виготовлення запрошень для кожної сім'ї.Запрошення виготов­ляються за активної участі дітей.

3. Виготовлення пам'яток за темою зборів.їхній зміст має бути стис­лим, друкуються великим шрифтом.

4. Підготовка виставок.її організо­вують до початку проведення збо­рів (беруть участь і діти, і батьки).

5. Підготовка плакатів за темою зборів.

6. Проведення засідання батьківсь­кого комітету.

Розподіл обов'язків

Призначаються відповідальні за:

♦ оформлення виставок (роботи ді­тей та батьків);

♦ музичне оформлення;

♦ інсценування проблемних ситу­ацій;

♦ естетичне оформлення групи.

Тривалість проведення зборів — одна година (30-40 хв. тільки з бать­ками та 20 хв. — з участю дітей).

Загальні вимоги до проведення зборів

Вихователь складає план, вихо­дячи з теми та мети зборів. Бажано заздалегідь подбати про належне, м'яке освітлення приміщення, де вони проходитимуть, взагалі про на­дання приміщенню естетичного ви­гляду. Вихователь має задати тон спілкування — він має бути добро­зичливий, коректний. Розповідаючи про невдачі, прикрощі, негаразди, що мали місце в групі, не варто на­зивати конкретні прізвища, доціль­ніше обговорити питання в проблем­ному плані. Неприпустимо також привселюдно повчати й звинува­чувати батьків, звертатися до чле­нів родини слід на ім'я та по бать­кові, не допускаючи звернень на кшталт "мати Іванова Роми".

Нехай до початку зборів, поки збе­руться всі батьки, звучить неголосна приємна музика, бажано якось пов'я­зана з темою зборів (магнітофонні за­писи дитячих пісень, інструменталь­них п'єс, народних мелодій тощо).

Орієнтовний план проведення загальних зборів

Вступ.(Емоційний, короткий, що включає повідомлення теми бесіди).

Виступи.(Виступи 3-4 осіб з ви­несенням на загальний розгляд най­більш актуальних питань.

На різних етапах зборів звучить музика.

Самоаналіз.Робота з фішками. Педагог говорить про велике зна­чення створення належних умов удо­ма для виховання та розвитку дітей і виражає сподівання, що батьки ке­руватимуться рекомендаціями, які подано у спеціально підготовленійПам'ятці.Підсумок цього етапу збо­рів — самостійний підрахунок фішок батьками, які самі собі виставляють оцінки (їх кількість не обговорю­ється).

"Точка зору" — робота з Пам'ят­кою.Батькам пропонують прочитати текстПам'ятки,виділивши фломас­тером ті поради* пункти, які вони використовують удома та які дають позитивні результати. Проводиться обговорення запропонованих варі­антів впливу на виховання та розви­ток дітей, в якому беруть активну участь батьки, ділячись власним дос­відом з питання, що розглядається.

"Факти" — короткі новини.Озна­йомлення батьків з новими відкрит­тями науки на теренах дитячої педа­гогіки та психології.

"Подробиці" — інсценування си­туацій з практики.Старші дошкіль­нята інсценують як позитивні, так і негативні ситуації зі свого повсякден­ного життя.

Практична частина.Усі члени ро­дини разом виконують завдання, на­приклад, ознайомлення з художні­ми техніками в образотворчій діяльності; добір та розучування вір­шів, лічилок, рухів для фізкультур­них пауз тощо).

Підсумок.Визначення теми нас­тупних зборів і терміну їх проведен­ня, планування участі родини у під­готовці та проведенні цього заходу.

"Ситуація успіху".Виконання прак­тичних завдань батьками разом з дітьми, конкурси за участі казкових персонажів.

Подана нижче анкета допоможе з'ясувати, чи відповідають запитам сім'ї теми та зміст родинних зборів. Радимо звернутися до батьків з про­ханням визначити позитивні та нега­тивні сторони проведених зборів. Заповнювати анкету можна вдома після зборів чи відразу ж у групі по їх закінченню.

Анкета для батьків

1. Хто чи що спонукало вас прийти на родинні збори? (Потрібне підкресліть):

♦ дисциплінованість;

♦ інтерес до порушеної проб­леми;

♦ повага до вихователів;

♦ прохання дитини;

♦ особиста участь у підготовці до зборів;

♦ оформлення й текст запро­шення;

♦ відчуття душевної рівноваги після відвідання зборів;

♦ участь разом з дитиною у кон­курсі;

♦ постійні запрошення вихова­телів;

♦ не знаю, не можу відповісти однозначно;

♦ наполегливі вимоги родичів.

2. Чи варто, на вашу думку, відві­дувати збори в групі членам роди­ни? Чому?

3. Що вам сподобалося в процесі підготовки до зборів? (Потрібне під­кресліть):

♦ "дні відкритих дверей";

♦ підготовка до конкурсів за участі дорослих і дітей;

♦ анкетування за темою зборів.

4. Що, на вашу думку, зацікавило дітей у процесі підготовки до родин­них зборів?

5. Чи виникало у вас бажання взя­ти участь в обговоренні, бесіді, дис­кусії? Чому?

6. Будь ласка, оцініть різні конк­ретні етапи зборів у балах:сподо­балося—3; частково задовольни­ло— 2; не сподобалося — 0:

а) вступна частина —

б) виступ, дискусія —

в) музичний супровід —

г) самоаналіз (робота з фішками) —

д) виставка, вернісаж —

е) "точка зору" —

є) робота зПам'яткою —

ж) "подробиці" —

з) інсценуванняситуацій —

і) "факти" —

к) короткі новини —

л) "естафета" — словесна гра —

м) "ситуація успіху" —

н) заключний етап зборів —

7. Які із запропонованих тем вас зацікавили? (Потрібне підкресліть):

♦ Естафета здоров'я.

♦ Граючись — навчаємось.

♦ Індивідуальна неповторність дитини.

♦ Культура мовлення — духовне обличчя людини.

♦ Дитина в образотворчій діяль­ності.

♦ Родинні традиції: дерево життя.

Ваші побажання, доповнення, пропозиції стосовно підготовки та проведення родинних зборів.

Шановні батьки, дякуємо вам за співпрацю та допомогу!

Кiлькiсть переглядiв: 1853

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.